1. Site-ul www.adlibitum.ro asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR.
2. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
3. Site-ul www.adlibitum.ro are acces la următoarele date ale utilizatorilor, o dată ce aceștia își dau acordul prin bifarea consimțământului expres: nume, prenume, telefon, adresa e-mail, în cazul persoanelor fizice care completează formularul de la secțiunea Contact.
4. Aceste date personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site (ofertare, facturare și contractare) sau în scopul acordării de premii, așa cum se regăsește în mod detaliat în regulamentul fiecărei promoții în parte.
5. Dacă utilizatorul semnează încheierea unui contract în scopuri educaționale, atunci furnizarea datelor personale de către acesta se face în vederea executării întocmai a contractului și vor fi prelucrate exclusiv în acest scop.
6. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie răspunderea la solicitările venite în formularul de Contact. Ca urmare a acestor solicitări, putem oferi diverse informații ce fac referire la instituția noastră de învățământ, la tarifele agreate și la modul de desfășurare a cursurilor noastre.
7. Societatea noastră nu este autorizată sa transmită terțelor persoane datele personale transmise de către utilizator decât cu scopul menționat la punctul 4.
8. Societatea noastră primește date personale precum nume, prenume, e-mail, numar de telefon si colaboreaza cu Google Analytics, Google AdWords sau Facebook Ads, pentru livrarea de anunțuri publicitare (reclame) în scop de marketing.
9. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator. Ele se rezumă la a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
10. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate.
11. Utilizatorul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
12. Societatea noastră furnizează utilizatorului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor personale în urma completării formularului de contact de către utilizator.
13. Utilizatorul are dreptul de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR (Dreptul la portabilitatea datelor, Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).
14. Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal transmise și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrarea acestora, la cerere.
15. În orice moment, utilizatorul/ clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc.
16. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării acestora în acest scop.
17. În situația prelucrării necorespunzatoare a datelor, există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere, precum și de a introduce o cale de atac judiciară.
18. Politica de cookies este definită și detaliată separat și se poate vizualiza accesând link-ul Politica de Cookies